Technologie SquareSPOT

Termální expoziční systém má obecně jednu velkou výhodu – poskytuje téměř binární charakter vzniku bodu, takže je do značné míry eliminováno podkopírování tiskové desky při provozním rozptylu parametrů zpracovávané desky. Klasické termální systémy používají pro rastrování pixel kruhového průřezu s gaussovským rozložením energie. Energie je sice ve středu pixelu konstantní, ale směrem ke krajům se po známé gaussovské křivce snižuje. Při expozici tiskového bodu je tedy nutno body přes sebe překrývat či jinak obcházet toto omezení. Navíc kruhovým pixelem lze méně přesně vykreslit tiskový bod na pravoúhlé tiskové mřížce. Kodak si byl tohoto omezení vědom a vyvinul unikátní systém expozice SquareSPOT.

Kodak v technologii SquareSPOT neexponuje tiskovou desku kruhovým pixelem, ale jeho unikátní laserový systém generuje energii rozloženou rovnoměrně do velmi malé pravoúhlé oblasti. Energie nemá tradiční gaussovské rozložení výkonu, je téměř konstantní ve všech místech „řádky“ s velmi strmými hranami. Nejmenší element, který SquareSPOT technologie je schopna exponovat, je „řádka“ o rozměrem 10 × 2,5 mikrometru – menší rozměr je ekvivalentní optickému rozlišení 10 000 dpi. Z těchto enormně malých útvarů se konstruuje základní pixel, znovu jako pravoúhlá oblast o velikosti 10 × 10 mikrometrů (tedy čtyři „řádky“ vytvoří jeden pixel), který přejímá energetické vlastnosti od těchto malých unikátních plošek. I on má uniformní energetické spektrum bez gausovského rozptylu. Tiskový bod, tvořený pravoúhlými pixely je tedy téměř shodný s teoreticky vypočítaným pixelem v tiskové matici, např. 16 × 16 pixelů pro simulaci 256 odstínů barvy. Hrany tiskového bodu jsou strmé, není zde žádná přechodová fáze, ani poruchy, které ovlivňují schopnost tiskového bodu přijímat barvu. A díky ostrým přechodům nemají změny ve vyvolávacím procesu nebo v citlivosti desky téměř žádný vliv na kvalitu produkce.

Výsledkem osvitu desky pomocí SquareSPOT technologie je tedy konzistentní, přesný tiskový bod, který lze na tiskové desce vytvořit stabilně a opakovatelně. Nejsou problémy v rozkolísání procesu výroby desky, proces je řiditelný a ovlivnitelný přesně definovanými parametry (např. kompenzační křivkou na ripu). Kodak SquareSPOT je ideálním výchozím systémem rastrování pro stochastický rastr Staccato i v jemných rastrech s velikostí bodu pod 20 mikrometrů.

Stochastický rastr Staccato FM

Stochastické rastrování má před sebou velkou budoucnost, musí být ale dokonale zvládnuté. Za prvé musí být příprava tiskových desek absolutně opakovatelná, bez náhodných jevů poškozujících kvalitu bodu. Za druhé musí být zvládnutý vlastní tiskový proces, musí být plně pod kontrolou, musí být popsaný, stabilní a kalibrovaný. A samozřejmě musí být odpovídajícím způsobem zvládnuta předtisková příprava, protože podání barev je malinko odlišné od běžných postupů. Teprve pak stochastické FM rastrování nese své ovoce v podobě většího barevného gamutu, jemnějšího podání detailů, větší hloubky stínů a lepšího prokreslení světlých partií – výsledkem je fotografická kvalita, bez rušivého „šumu“ v podobě tiskových bodů.

FM rastrování Kodak Staccato je postaven na vysoké kvalitě a přesnosti tvorby tiskového bodu pomocí technologie SquareSPOT. Takto vzniklý pixel je přesný, má optimální a stále stejný tvar a velikost. Z toho lze vyjít a spolehnout se tak na opakovatelnost expozičního procesu. Staccato FM lze tak začít používat s rastrovacím bodem o velikosti okolo 10 mikrometrů. To vyžaduje velmi dobrou tiskovou desku, který takto malý bod udrží. Bezpečnějšími a odzkoušenými na většině termálních desek jsou rastry Staccato FM s velikostí více než 20 mikrometrů (dalšími jsou 25, 35, 50 a 70 mikrometrů). Rastrování Staccato FM je stochastický rastr druhého řádu, který v určitých oblastech porušuje nahodilost rozmístění bodů, vytváří určité struktury (známé „housenky“) a tím zlepšuje tiskové i vizuální parametry. Tam, kde mohou při absolutní nahodilosti (stochastika prvního řádu) vznikat shluky bodů nebo se body spojovat do linek, tam Staccato optimalizuje rozložení pixelů, aby tyto artefakty nevznikly a nerušily lidský zrak. Zlepší se tak i poměr šumu v obraze a tiskové charakteristiky jako je distribuce barvy. Přechody barev jsou hladké, nejenom světla a stíny, ale také středné tóny jsou klidné, bez šumu a s plným spektrem detailů. Také poměr tiskového bodu a bílé plochy papíru se zlepší, vnímání barev na obraze je dynamičtější, což lze naměřit jako větší barevný gamut. Tiskový proces je stabilnější, je méně náchylný jak na nedobarvení, tak i na přebarvení, má však větší nárůst tiskového bodu, což je nutno kalibracemi optimalizovat. Vrstvička barvy pro dosažení shodného sytostního dojmu může být tenčí, takže tisky rychleji schnou a ve svém důsledku se šetří až třetina nákladů na barvu.

Termální kompenzace

U VLF systémů Trendsetter je to životní nezbytnost, ale i u 8 stránkových modelů je to užitečná věc – kompenzace roztažnosti desky event. bubnu v závislosti na teplotě. Během provozu CTP zařízení se mění okolní teplota, což vede k malým změnám rozměrů desky, event. bubnu. Aby separace na po sobě jdoucích deskách seděly, neměl by být rozptyl rozměrů příliš velký. Zejména v případě, že je potřeba exponovat pouze jednu separaci v jiný čas a tedy v jiném „teplotním“ stavu CTP, je nutno s tímto jevem počítat. Pak musí ke slovu přijít interní termální kompenzace, která z teplotních čidel odečítá aktuální teplotu a podle ní upravuje exponovaná data, aby tiskové body byly ve správných pozicích. Například je tak měřena přímo teplota pohybového vřetena (šroubovice), které unáší expoziční hlavu s optikou, a jsou zavedeny korekce do exponovaných dat, aby jeho prodloužení či zkrácení bylo eliminováno. Pomocí teplotní regulace lze dokonce exponovat jednotlivé separace na více CTP systémech a přesto je lze ve stroji bez problémů spasovat.

Kodak Profile Wizard

Potřeby klientů z oblasti tiskových služeb či předtiskové přípravy stále rostou a je třeba na ně reagovat. Zejména přesnost digitálního nátisku hraje často stěžejní roli. Mnoho tiskáren se nespokojí s běžnou kvalitou simulací, ale mají své odborníky, kteří neustále proměřují parametry ofsetového procesu a ladí kvalitu simulace např. digitálního nátisku. K tomu potřebují nástroje jak pro měření (spektrální fotometry), tak zejména software pro generování a úpravy ICC profilů.

Program Kodak ProfileWizard je softwarový balíček, ve kterém lze najít moduly jak pro kalibraci a tvorbu ICC profilů skenerů, či monitorů, tak zejména všech typů výstupních periferií – inkoustových tiskáren, ofsetových a flexotiskových procesů včetně tiskových systémů HiFi, např. Hexachrome. Kodak ProfileWizard oproti jiným konkurenčním programům obsahuje několik zajímavých vlastností, které dále posouvají možnosti v přesnosti barevných korekcí a simulací.

Zachování černého kanálu

Poměrně významným kladem je možnost zachovat černého kanálu tak, jak byl definován v původním obrazu, v originálním, např. ofsetovém barvovém prostoru. Zlepší to barevnou dokonalost vjemu z digitálního nátisku. Lze toho docílit při vytváření tzv. ICC DeviceLink profilů, které napevno spojují profily simulační a profily papíru, na který se provádí nátisk. Kodak ProfileWizard tuto vlastnost obsahuje a poměrně často je vhodné ji používat.

AMOS CZ, a.s.

Identifikační číslo 630 78 261 | Daňové číslo CZ63078261

© 2019 AMOS CZ, a. s. | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil B, vložka 3046.

TOP